Vedtekter


§ 1. BKI
Billedkunstnerne Innlandet BKI er en fagorganisasjon for profesjonelle billedkunstnere i Innlandet fylkeskommune. BKI
er en av Norske Billedkunstneres distriktsorganisasjoner og er forpliktet av vedtekter og landsmøtevedtak i Norske
Billedkunstnere (NBK).
BKI er organisert som en forening uten selvstendig økonomisk formål.


§ 2. FORMÅL
BKI skal ivareta billedkunstnernes faglige, økonomiske, ideelle og sosiale interesser i Innlandet


§ 3. MEDLEMSKAP
§ 3-1. Skriftlig søknad om medlemskap stilles til BKIs styre. Medlemskap oppnås av profesjonelle billedkunstnere
bosatt i Innlandet, og som oppfyller vedtatte opptaksvilkår for distriktsorganisasjonene, vedtatt på NBKs Landsmøte.
Medlemskap i BKI medfører automatisk medlemskap i NBK.
§ 3-2. Medlemmer plikter å svare kontingent til både BKI og NBK. Kontingentene innbetales til NBK. Kontingenten til
BKI fastsettes av årsmøtet. Medlemmer som ikke har betalt kontingentene innen arets utgang og som har mottatt
skriftlig påkrav, mister sitt medlemskap i BKI. Nytt medlemskap kan bare oppnås etter betaling av skyldig kontingent.
Ved oppnådd pensjonsalder eller varig uførhet svares halve kontingenten til BKI.
§ 3-3. Profesjonelle billedkunstnere som bosetter seg for kortere eller lengre tid i Innlandet har rett til opptak uten ny
vurdering når de har vært medlem i en annen distriktsorganisasjon.
§ 3-4. Ved innmelding gir det enkelte medlem fullmakt til at BKI kan forhandle om og inngå kollektive avtaler med
myndigheter og lokale brukere i Innlandet. Fullmakten er ikke-eksklusiv.
§ 3-5. Billedkunstnere bosatt utenfor Innlandet, som tidligere har vært
medlem av Bildende Kunstnere Hedmark (BKH) og/eller Billedkunstnerne i Oppland (BKO), eller som har sterk
tilknytning til Innlandet, og som ellers oppfyller kravet om medlemskap, kan tilkjennes medlemskap etter behandling av
søknad i BKIs styre.


§ 4. BKIs ORGANER
Årsmøtet (§ 5), Styret (§ 7), Nominasjonsutvalget (§ 8), Kunstnerisk råd (§9).


§ 5. ÅRSMØTET
§ 5-1. Årsmøtet er BKIs øverste organ. Vedtak fattet på årsmøtet er bindende for BKIs medlemmer.
§ 5-2. Årsmøtet holdes hvert år før 10. mars de år det er landsmøte i NBK, de andre årene innen utgangen av mars.
Innkalling med foreløpig dagsorden sendes ut minst 6 uker før møtet. Saker til årsmøtet fremmes til Styret og må være
innkommet 4 uker før Årsmøtet. Dagsorden med samtlige sakspapirer sendes ut minst 2 uker før møtet. Bare saker som
er fremmet på denne maten kan tas opp på Årsmøtet.
§ 5-3. Alle medlemmer av BKI har rett til a møte på Årsmøtet. Medlemmer som ikke kan møte på Årsmøtet kan gi
skriftlig fullmakt til et annet medlem. Fullmakt med åpent mandat sendes et medlem, fullmakt med bundet mandat
sendes styret. Ingen medlemmer kan ha mer enn to fullmakter.
Årsmøtet er beslutningsdyktig når, det er lovlig innkalt. Dersom Årsmøtet ikke er beslutningsdyktig, innkalles det til nytt
årsmøte innen 3 uker. Dette Årsmøtet kan bare behandle saker som var fremmet til det ordinære Årsmøtet.

Sakspapirer side 17 av 24
§ 5-4. Inviterte observatører har møterett, men ikke stemmerett.

§ 5-5. Årsmøtet konstitueres ved godkjenning av innkallingen, fastsettelse av dagsorden og valg av møteleder, referent
og to medlemmer til å godkjenne referatet.


§ 5-6. Årsmøtet behandler:
Styrets årsberetning.
Regnskap med revisjonsberetning.
Saker fremmet av eller gjennom Styret.
Handlingsprogram for kommende periode.
Budsjett for kommende periode.
Fastsettelse av medlemskontingent.
Oppnevninger.
Valg.


§ 5-7. Årsmøtet velger
Styremedlemmer (minimum 4, velges for 2 år av gangen). Varamedlemmer til styret (minimum 2, for 2 år av gangen)
Nominasjonsutvalget (minimum 3 medlemmer + 1 vara, for 2 år av gangen).
Samme person kan ikke velges til flere av BKIs organer (men kan oppnevnes til eksterne verv). Ved alle valg, er det bare
ordinære medlemmer av BKI som er valgbare.


§ 5-8. Oppnevninger
Årsmøte oppnevner til følgende eksterne verv:
a) Fagutvalg for offentlig kunst
b) Oppland kunst i offentlig rom (OKIOR)
c) Østlandsutstillingens styre og representantskap
d) Kunstbanken senter for samtidskunst styre
e) Oppland kunstsenter styre og representantskap.


§ 6. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE
Ekstraordinært Årsmøte skal innkalles med minst 4 ukers varsel når minst
1/10 av medlemmene, eller et flertall i styret, krever det. Krav om ekstraordinært årsmøte skal fremmes skriftlig til styret.
Sakspapirer skal følge innkallingen. Kun den eller de saker det blir krevd ekstraordinært årsmøte for kan behandles.
Møtet konstituerer seg på samme mate som et ordinært årsmøte.


§ 7. STYRET
§ 7-1. Styret er BKIs øverste organ mellom årsmøtene. Styret konstituerer seg selv med leder og nestleder.
§ 7-2. Styret leder og har ansvar for BKIs virksomhet, med unntak av de oppgaver som etter vedtektene er tillagt
Årsmøtet (§ 5) og Nominasjonsutvalget (§ 8). Styret har ansvar for gjennomføring av vedtak fattet på Årsmøtet.
§ 7-3. Styret innkalles og sakspapirer sendes ut, i god tid før styremøtet. Det skal føres referat fra styremøtene.
Innkalling, saksliste og referat gjøres tilgjengelig for medlemmene etter forespørsel.
§7-4. Styret er beslutningsdyktig når minst 2/3 av medlemmer eller vara, herunder også leder eller nestleder, er til stede.
Alle vedtak treffes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er leders eller, i dennes fravær, nestleders stemme
avgjørende.


§ 8. NOMINASJONSUTVALGET

§ 8-1. Nominasjonsutvalget skal under hensyn til forslag fra Styret og medlemmene, nominere kandidater til valg av
styremedlemmer og Nominasjonsutvalget. Nominasjonsutvalgets innstilling skal legges ved sakspapirene til Årsmøtet.

§ 8-2. Nominasjonsutvalget skal, under hensyn til forslag fra Styret og medlemmene foreslå inntil tre kandidater til hvert
av vervene som skal velges på NBKs Landsmøte.

§ 8-3. Nominasjonsutvalget skal, under hensyn til forslag fra Styret og medlemmene foreslå kandidater til Den Nasjonale
Jury

§ 8-4. Nominasjonsutvalget skal i sitt arbeid, tilstrebe faglig, aldersmessig, kjønnsmessig, geografisk og kulturelt
mangfold.

§ 8-5. Nominasjonsutvalget er beslutningsdyktig når to av utvalgets tre medlemmer eller varamedlem er til stede. Alle
vedtak treffes med alminnelig flertall.


§ 9. KUNSTNERISK RÅD
Kunstnerisk råd er ansvarlig for kunstneriske vurderinger og juryering i forbindelse med medlemsopptak.
Kunstnerisk Råds avgjørelser kan ikke overprøves og behøver ikke begrunnes, men skal følge NBKs retningslinjer for
opptak. Ved avgjørelse på Årsmøte kan Styret også fungere som Kunstnerisk Råd. Hvis ikke skal det stilles minst 3
kandidater til valg. Når styret arbeider som Kunstnerisk råd, skal dette protokollføres i referat fra styremøte.


§ 10. MEDLEMSMØTER
Styret innkaller til medlemsmøter etter behov. Møtenes funksjon er å diskutere aktuelle saker og utveksle erfaringer.


§ 11. URAVSTEMNING
Styret, kan sende saker av spesielt stor viktighet for medlemmene til avgjørelse ved uravstemning. Likeledes kan
Årsmøtet eller ekstraordinært Årsmøte vedta at en sak skal sendes til uravstemning. NBKs Landsmøtevedtak og BKIs
Årsmøtevedtak kan ikke overprøves ved uravstemning. Landsomfattende uravstemninger som er bindende etter NBKs
vedtekter, binder også BKIs medlemmer. Dersom ikke minst 2/3 av medlemmene i uravstemningen stemmer
likelydende, er ikke uravstemningen bindende, og den endelige avgjørelse tas av Styret. Årsmøtet fastsetter instrukser
for den praktiske gjennomføringen av uravstemning.


§ 12. OPPLØSNING
For at vedtak om oppløsning av BKI skal være gyldig, må det vedtas av 2 påfølgende Årsmøter med et flertall på 2/3 av
de avgitte stemmer. I tilfelle vedtak om oppløsning, skal det samtidig besluttes hvorledes BKIs midler og andre aktiva
skal ivaretas og/eller disponeres.


§ 13. VEDTEKTSENDRINGER
Endringer av vedtekter krever 2/3 flertall på Årsmøtet. Vedtektsendringer trer i kraft etter foreløpig godkjenning av NBKs
sentralstyre.
Vedtektsendringer anses først endelig vedtatt når de er godkjent på NBKs Landsmøte.


Endringslogg:
Sist revidert Årsmøter 2021 (BKH og BKO), Årsmøte 2022 (felles BKH og BKO), Årsmøte 2023 (endring av navnet til Kunstbanken)