Medlemskap

Kontigent pr 2022 er satt til 500kr og blir fakturert via NBK. Hvis du er medlem i flere av NBKs underorganisasjoner, vil du få alt på samme faktura.


Hvorfor søke medlemskap?


Som medlem i BKI støtter du det fagpolitiske arbeidet til BKI og NBK. Kunstnerorganisasjonene jobber for at det visuelle kunstfeltet blir hørt når politiske beslutninger som påvirker vårt liv og virke skal tas. Samtidig støtter du den kollegiale samtalen og kunstformidlingen i Innlandet. For andre medlemsfordeler se NBK sin egen nettside.


Søknadsfrister


Innkomne søknader om medlemskap behandles på styremøter, løpende gjennom året.

OBS dersom du ikke får tilsendt bekreftelse på mottatt søknad, vennligst kontakt hei@billedkunstnerneinnlandet.no


Opptakskriterier


Medlemskap i BKI tilbys etter en samlet vurdering av søkerens kunstfaglige, formelle og reelle kompetanse. Medlemskapskriteriene skal sikre at foreningen består av medlemmer som er profesjonelle, yrkesaktive billedkunstnere med tilknytning til Innlandet. Kriteriene bygger på opptakskriteriene til Norske billedkunstnere (NBK).


Søkeren må ha fullført utdanning innenfor billedkunstområdet og/eller i sin praksis vise et profesjonsnivå tilsvarende kompetanse på lik linje med høyskoler. Medlemskap tilbys etter en skjønnsmessig vurdering av søkerens kompetanse i forhold til følgende kriterier:


-Kunstnerisk praksis/ arbeide

-Utdanning

-Kunstnerisk aktivitet
Krav til søknad


For å søke om medlemskap i BKI må du sende inn en søknad som inneholder:


-5-10 jpeg bilder av arbeider

hvert bilde må være under 2MB. Du kan gjerne bruke noen av bildene på installasjonsfotografier og/eller detaljbilder.


-Verksliste

med tittel, teknikk, årstall, eventuelt annen teknisk beskrivelse.


-CV

med kontaktinformasjon, utdanning, utstillingsaktivitet, evt. innkjøp, utsmykninger, mottatte stipender og annen relevant informasjon som nettside, blogg etc.


-Kortfattet tekst om kunstnerskapet og arbeidene som presenteres

(maks én A4-side)


-Eventuelt kataloger og annen dokumentasjon


Send søknad til hei@billedkunstnerneinnlandet.no


Vedtak om avslag på søknader blir av kapasitetshensyn ikke begrunnet. Svar blir sendt via mail, eller i posten for de som ikke har e-post.Tips til søknad


Bildemateriale


Bruk gode bilder! Som regel er søknadens viktigste del bildene du sender inn. Når det gjelder fotodokumentasjon bør du sørge for at den yter arbeidene dine størst mulig rettferdighet. Unngå forstyrrende elementer ved siden av verket


Tekst


Bruk klar tale når du skriver! Mange skriver unødvendig komplisert når de skal beskrive kunsten. En søknadstekst behøver ikke å fange kompleksiteten i prosjektet, men skal heller ta sikte på at leseren raskt skal danne seg et inntrykk av hva du gjør/ønsker å gjøre.


Still deg selv enkle spørsmål som: Hva lages? Hvordan skal du gå frem?

Når det gjelder refleksjonene rundt kunsten, trenger du ikke å gå i dybden. Hold deg heller til korte beskrivelser av de tematiske sidene ved prosjektet.

Teksten bør som regel ikke være lenger enn én A4 side.


Når det gjelder det formale bør du passe på at teksten er lett å lese. Det vil si helst skrevet i en font med seriffer. Eksempelvis Times New Roman, og i skriftstørrelse 12pkt. Den bør også av hensyn til leseren ha luftig linjeavstand og avsnitt med linjeskift.


Skill mellom kunst og prosjektbeskrivelse/søknad! Jobber du konseptuelt må du la prosjektet komme tydelig frem uten at søknaden din også blir konseptuell. Om du jobber tverrfaglig og/eller støtter deg til andre medier eller felt bør du beskrive dette på en saklig og tydelig måte, til tross for at du kan føle at beskrivelsen ikke yter prosjektet full rettferdighet. Beskriv sammenhengen verkene står i, hvor og hvordan du tar sikte på å vise dem.


En annen ting du må passe på er at sammenhengen mellom tekst og bilde skal komme tydelig til uttrykk. Husk at tekst skal underbygge og støtte verkene dine, ikke omvendt! Dette gjelder selvsagt med unntak av tekstbaserte arbeider.


Vitaliste


Vitaliste (CV) er som regel en del av søkergrunnlaget. Vitalisten inneholder relevant utdanning, separatutstillinger, gruppe- og kollektivutstillinger samt prosjekter, både gjennomførte og planlagte.


Den kan også inneholde innkjøp, utsmykninger og fullstendig liste over tildelte stipend og priser. Det er ønskelig at vitalisten er oversiktlig og kort. Om du har en lang CV, lag gjerne et sammendrag/biografi der du trekker frem høydepunkter i karrieren, samt vektlegger de siste årene spesielt. Her kan du også gi en kort beskrivelse av hva du er opptatt av i kunstnerskapet ditt, men unngå bruk av referanser og poetisk språkbruk.


Lykke til!