ÅRSMØTE 2023

10.mars kl 1800

Oppland Kunstsenter

DAGSORDEN Årsmøte 2023 


 1. Valg av møteleder, referent og tellekorps
 2. Godkjenning av innkallelse og dagsorden
 3. Årsberetning 2022
 4. Regnskap 2022
 5. Godkjenning av regnskap BKI 2022
 6. Gjennomgang og godkjenning av handlingsplan og budsjett
 7. Vedtektsendringer
 8. Nominasjonskomiteen presenterer kandidater for valg
 9. Valg
 10. NBK Landsmøte 2023

Avslutning

Sakspapirer følger under, oppdateres fortløpende.


Årsberetning

ÅRSBERETNING - Billedkunstnerne Innlandet

Billedkunstnere Innlandet Organisasjonsnummer: 998 308 348 .


Virksomhetens art og lokalisering                                                                            

Billedkunstnerne Innlandet (BKI) er en faglig sammenslutning av yrkesaktive billedkunstnere. BKI har til formål å ivareta medlemmenes faglige, økonomiske, sosiale og ideelle interesser.  BKI er en distriktsorganisasjon i NBK. BKI og deres medlemmer er forpliktet av vedtekter og landsmøtevedtak i NBK. BKI har ingen egne lokaler, men har postadresse Oppland Kunstsenter,  Kirkegata 68, 2615 Lillehammer


Rettvisende oversikt over resultat og utvikling;                                                                        

Etter styrets oppfatning gir det fremlagte regnskap for 2022 en rettvisende oversikt over aktiviteten i organisasjonen dette året. Styret kjenner ikke  til andre forhold etter regnskapsårets slutt som har betydning for det fremlagte regnskapet


Styret mener det er riktig å tilrettelegge for fortsatt drift av organisasjonen grunnet den fortsatt positiv egenkapital på 226 894kr pr. 31.12.22

 

Styrets sammensetning

Ved konstituering etter årsmøtet ble Hanne Herrman valgt som leder, Tarald Wassvik nestleder og Rannveig Funderud kasserer. HH og TW trakk seg underveis i perioden. Rannveig ble valgt som leder og Geir Brohjem som nestleder.

 

Styrets arbeid 

 

Vi har engasjert oss utad i aktuelle saker knyttet til regionen og innad for å styrke det  organisatoriske arbeidet. Sammenslåingen BKH/BKO har også hatt fokus som planlagt. Styret har  sendt ut relevante utlysninger og informasjon til medlemmer, samt behandlet søknader om  medlemskap og interne prosesser i NBK knyttet til blant annet Landsmøtet, valg av juryer, nytt  medlemsregister m.m. Se punktene som følger for en oversikt.


Styremøter 

Antall styremøter: 7

Alle møter er referatført.

 

Arrangement for medlemmer


BKI’Ordet

I året som har gått har vi hatt 5 kunstnerpresentasjoner med tilhørende lunsj. Vi takker kunstsentrene for vertskap til presentasjonene.

Styret oppfordrer alle medlemmer som ønsker å holde  kunstnerpresentasjon på Oppland Kunstsenter og/eller Kunstbanken Hedmark til å kontakte styret.

Følgende kunstnere ble presentert i 2022: 

Kay Arne Kirkebø, Ragnhild Enge, Margrethe Hauglie, Tina Buddeberg (minneutstilling presentert av Mailind Solvind Mjøen), Jørn Tore Engseth

 

Medlemsfester

Sommerfest og julefest på Oppland Kunstsenter i forbindelse med åpningen av Østlandsutstillingen og Juleutstillingen. Begge festene ble arrangert i samarbeid med Oppland Kunstsenter og Norske Kunsthåndverkere Innlandet.


Hamar Kunstfestival, Kunstbanken senter for samtidskunst                                                       

Festivalen ble avholdt 21. -23. oktober. Nærmere 50 kunstnere fra
regionen bidro på festivalen.  Workshops for barn og voksne, filmvisninger, presentasjoner av kunstneriske teknikker og kunstnerskap.

 

Juleutstillingen Oppland Kunstsenter

Juleutstillingen ble avholdt 20.nov- 19.des. Rundt 85 deltakende kunstnere, mange medlemmer av BKI. I forbindelse med utstillingsåpningen ble det også avholdt fest for alle medlemmer.

 

HELLO konferanse

Avholdt på Kulturhuset Banken, 10.10.23. Ca 35 personer i salen. Se kompendium

 

Annen møtevirksomhet 

Innledende samtaler med NKI Styreleder Eivind Narum om tanker rundt styrking av samarbeid mellom BKI og Norske kunsthåndverkere Innlandet.


Ledermøte NBK: Hanne 1, Rannveig 1

 


Hjemmeside

Det er opprettet en ny nettside på billedkunstnerneinnlandet.no 


bkoppland.no og bkhedmark.wordpress.com oppdateres ikke lengre. 


RegnskapBudsjett 2022

Regnskap 2022

Styrelederhonorar

30 000

30 000

Nestlederhonorar

30 000

30 000

Styremedlemhonorar (3 personer)

20 000

20 000

Møtehonorar (4 møter)

24 000

35 000

Regnskap

5 000

5 000

Nominasjonsutvalg (3 personer)

12 000

8 000

Reiseutgifter

20 000

500

BKi ordet

12 000

8933

Julebord/sommerfest

10 000

7109

Webside

20 000

10 000

Kurs/fagdager

20 000

12 000*

Uforutsett

5 000

0

Bankkostnader

500

189

Elektronisk kommunikasjon

3 000

1935

Kunstfestival Hamar

24 000

25 000

Total

255 500

193 666

*Konferansen HELLO har eget budsjett. Kommer snart. Beløpet 12 000kr er BKI sin egenandel.

Handlingsplan 2023Fagpolitisk arbeid

BKI sitt styre skal aktivt følge opp den regionale kulturpolitikken og delta i for eksempel innspillsmøter, der det er naturlig. Det er også ønskelig at styremedlemmer deltar i samfunnsdebatten i saker der det er naturlig.


Organisasjonsstruktur, oppnevninger og verv

BKI sitt styre skal aktivt følge opp innehavere av verv Årsmøte oppnevner til, for å holde seg orientert og styrke den generelle organisasjonsstrukturen.

Tiltak i 2023:

 • Lage et arkiv og samle dokumenter som møtereferat, årshjul, handlingsplan, styreistruks. Dette for å sikre bedre arbeidsflyt i styret, overføring av langsiktige planer, og enklere overføring til nye styremedlemmer.


Oppland Kunstsenter og Kunstbanken senter for samtidskunst

BKI sitt styre skal holde en aktiv dialog med Oppland kunstsenter og Kunstbanken senter for samtidskunst for å bidra til å styrke disse som faglig møteplass og formidlingssted for medlemmene.

Tiltak i 2023:

 • Fortsette med BKI ordet med kunstnerpresentasjoner eller annet relevant innhold, som alternerer mellom Kunstbanken og Oppland Kunstsenter.


Kurs

BKI sitt styre skal i den grad det er mulig tilrettelegge for at medlemmer har tilgang på kurs etter behov spilt inn fra medlemmer og samarbeidspartnere.

Tiltak i 2023:

 • Arrangere minst ett kurs for medlemmer i løpet av 2023.


Informasjon til medlemmer

BKO/BKH sitt styre skal i størst mulig grad holde medlemmene informert om BKI sitt arbeid gjennom medlemsbrev pr mail. BKI skal også videreformidle utlysninger som er relevant for medlemmer. Medlemsbrev sendes ut hvert kvartal og/eller ved behandling av aktuelle saker der der det er viktig at medlemmene informeres fortløpende.


Budsjett 2023


Styrelederhonorar

30 000

Nestlederhonorar

20 000

Styremedlemhonorar (3 personer)

20 000

Møtehonorar (4 møter)

24 000

Regnskap

5 000

Nominasjonsutvalg (3 personer)

9 000

Reiseutgifter

10 000

BKi ordet x6

18 000

Julebord/sommerfest

10 000

Kurs/fagdager

20 000

Bankkostnader

500

Elektronisk kommunikasjon

3 000Total

179 500

Inntekter

Driftstilskudd (fastsettes av NBK Landsmøte)

69 592

Medlemskontigent

52 350

Bruk av egenkapital

57 558

Total

179 500

Gjenstående egenkapital

169 336

Vedtektsendringer

Kunstbanken navneendring: Kunstbanken senter for samtidskunst i stedet for Kunstbanken Hedmark kunstsenter


NBK landsmøte 2023

Oppnevne delegater, 2 personer


Innkomne saker


Nominasjonskomiteen presenterer kandidater for valg


Oppnevninger:

Styremedlem Oppland Kunstsenter (23-25):

- Rannveig Funderud

Vara (personlig): Anne Tove Ø. Mygland


Styremedlem Østlandsutstillingen (23-25):

- Geir Brohjem

Vara (personlig): Roar Kjærnstad


BKI i Østlandsutstillingens representantskap (23-25):

- Anne Bekkelund

Vara (personlig): Ruben Huseby KnutsenStyret BKI:

Styremedlem BKI (23-25):

- Aga Klos

- Egil Martin Kurdøl

- Johannes Espedal


Vara: Marianne Boberg